“อัมพร” เผย ใกล้คลอด อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่แล้ว

“อัมพร” เผย ใกล้คลอด อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่แล้ว

อัมพร

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) กล่าวถึงความคืบหน้า การสรรหาอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)เขตพื้นที่การศึกษา ว่า หลังจากที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการกำหนดจำนวนองค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565 นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตามองค์ประกอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 11 คน ซึ่งประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการ 1 คน อนุกรรมการผู้แทน จำนวน 3 คน มาจากผู้แทน กศจ. 1 คน นายอำเภอหรือผู้แทน 1 คน ผู้แทน ก.ค.ศ. 1 คน อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน มาจากด้านการบริหารงานบุคคล 1 คน ด้านกฎหมาย 1 คน ด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล 1 คน อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 คน มาจาก ครู 1 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน บุคลากรทางการศึกษาอื่น 1 คน และอนุกรรมการและเลขานุการ 1 คน คือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของการได้มาซึ่งผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ให้เขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งคณะ เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลของแต่ละกลุ่มเสนอชื่อขึ้นมาเข้าสู่กระบวนการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้เหลือด้านละ 2 คน โดยเรียงลำดับคะแนนเสนอมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เพื่อ สพฐ.จะเสนอไปยังคณะอนุกรรมการวิสามัญเฉพาะกิจ ที่ ก.ค.ศ.แต่งตั้ง เพื่อพิจารณาให้เหลือด้านละ 1 คน สำหรับผู้แทนนายอำเภอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอ ผู้แทน ก.ค.ศ. ก็ให้ ก.ค.ศ.เสนอ ผู้แทน กศจ.ก็ให้ กศจ.เสนอ ตามจำนวนเขตพื้นที่ในจังหวัด ส่วนผู้ทรงคุณวุฒินั้น จะมาจาก 2 ทาง คือ กศจ.เสนอด้านละ 2 คน และเขตพื้นที่เสนอด้านละ 2 คน แล้วส่งมาให้ สพฐ.ซึ่งจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาให้เหลือด้านละ 2 คน จากนั้นเสนอให้ คณะอนุกรรมการวิสามัญเฉพาะกิจ พิจารณาให้เหลือด้านละ 1 คน สำหรับประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่นั้น ให้ สพฐ. เสนอรายชื่อเขตละไม่เกิน 2 คน และ ก.ค.ศ.เสนอรายชื่อเขตละไม่เกิน 2 คน ซึ่งจะทำให้ได้รายชื่อเขตละไม่เกิน 4 คน จากนั้นเสนอให้ อนุกรรมการวิสามัญคัดเลือกไว้ 1 คนเพื่อเป็นประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
“ขณะนี้ขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ งวดเข้ามามากแล้ว โดยภายในสัปดาห์นี้รายชื่อจากสายต่าง ๆ จะถูกส่งไปถึง ก.ค.ศ. เพื่อให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ จะได้พิจารณาคัดเลือก เพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาแต่งตั้งต่อไป” ดร.อัมพร กล่าว

Related Posts